2 mar. 2014

Gràcies a tots aquells que han aportat material gràfic per coneixer el nostre patrimoniMuntatge fet per M del Rey sobre dues fotos originals de la col·lecció de “Casa Soler” que duen la referencia “Altea-2, La Playa” i “Altea-3, Playa y Sierra de Bernia”.

Aquesta secció es va crear per aportar aspectes positius, per valorar la imatge d'Altea i el seu patrimoni cultural en imatges, i així ha estat de manera atractiva, amb alguns vaivens, i que sembla que vol animar-se després de l'arribada del catalitzador Joan Serra, el nostre guru. També amb petits contratemps en els que no mereix, ni val la pena perdre el temps, fins i tot ni contestar. Avui vull , en aquesta secció, donar les gràcies a tots aquells amics, que són legió, i que gràcies a ells s'ha pogut recollir un material increïble que està a la disposició de tota Altea, i que en part s'ha tingut notícia a o des d'aquestes pàgines, i del qual es tindrà molta més notícia en properes publicacions temàtiques que s'estan preparant. Gràcies a tots els que de manera altruista han donat imatges , textos i plànols , els quals estan referenciats generalment, encara que de vegades pugui ser difícil o haver algun lapsus.
Són tanta gent que és impossible citar a tothom, ja que són moltíssims, però hi ha una sèrie d'arxius particulars o d'algun grup, que cal ressenyar, com el material cedit pels amics de les dues tertúlies a què ocasionalment assisteixo: la de la Llimera, amb Luis Fuster, Pedro Juan Orozco, Diego el Flequer, Pepe Llobell, Juan Rodríguez, ... etc. I també la del Bar Pepos, amb Oscar Lloret, Pedro Juan Ciutat, Pepe Zaragoza i la pàgina Altea Mi Pueblo, amb la seua estupenda informació . Menció espacial es deu als Marineros, als germans Soler i els seus col·leccions de fotos històriques , aquestes més amb copy si volguessin, una veritable meravella . No puc deixar de citar Institucions portades per professionals de gran prestigi com la Biblioteca d'Altea i tot el seu arxiu . Grups o associacions com el Grup d'Estudis de la Marina Baix, L' Associació de l'Olla , a els Regs d'Altea. a Juan Rojo i Jaume Selles per els seu dibuixos i les imatges. a Jaime valles per algunes fotos de son pare Francisco Valles. a Consuelo Gimeno, al arxiu profesional de H. Coello y a Diego. A Pere Maria Orts, perque me ha donat tantes imatges i documents. Però també a franctiradors culturals com Jaume Guardiola, Ángela Zaragozí, Jaime Lloret, Jacinto Zaragozí, Jaume Llinares, Pura García, Toni Lledó, Rafa Llorca, Antoni  y tants i tants més ... Tots ells m'han donat material i si hi ha hagut alguna relliscada, els seus comentaris han estat de suport i facilitant les coses, propis d'una societat conscient que entre tots hem de crear un imaginari col·lectiu que transmeti valors positius, ja que qui perd els orígens ... perd la identitat, com deia Raimón ¡I que raó tenia!

Esta sección se creo para aportar aspectos positivos, para valorar la imagen de Altea y su  patrimonio cultural en general, y así ha sido de manera atractiva, con algunos vaivenes, y que parece que quiere animarse tras la llegada del catalizador Joan Serra, nuestro gurú. También con pequeños contratiempos en los que no merece, ni vale la pena perder el tiempo, incluso ni contestar. Hoy quiero, en esta sección, dar las gracias a todos aquellos amigos, que son legión, y que gracias a ellos se ha podido recoger un material increíble que está a la disposición de toda Altea, y que en parte se ha tenido noticia en o desde estas pàginas, y del que se tendrá mucha más noticia en  próximas publicaciones temáticas que se están preparando. Gracias a todos los que de manera altruista han dado imágenes, textos y planos, los cuales están referenciados generalmente, aunque en ocasiones pueda ser difícil o haber algún lapsus.
Son tanta gente que es imposible citar a todo el mundo, pues son muchísimos, pero hay una serie de archivos particulares o de algún grupo, que es necesario reseñar, como el material cedido por los amigos de las dos tertulias a las que ocasionalmente asisto: La de la LLimera, con Luis Fuster, Pedro Juan Orozco, Diego el Flequer, Pepe Llobell, Juan Rodríguez, … etc. Y también la del Bar Pepos, con Oscar Lloret, Pedro Juan Ciudad, Pepe Zaragoza y la página de Altea Mi Pueblo, con su estupenda información. Mención espacial se debe a los Marineros, a los hermanos Soler y sus colecciones de fotos históricas, esas además con copy si quisieran, una verdadera maravilla. No puedo dejar de citar Instituciones llevadas por profesionales de gran prestigio como la Biblioteca d’Altea y todo su archivo. Grupos o asociaciones como el Grup d’Estudis de la Marina Baix, L’Associació de l’Olla, els Regs d’Altea. a Juan Rojo y Jaime Selles por sus dibujos e imágenes, a Jaime valles por algunas fotos de su padre Francisco Valles, a Consuelo Gimeno, al archivo profesional de H. Coello y a Diego. A Pere Maria Orts, porque me ha dado tantas imágenes y documentos.  También a francotiradores culturales como Jaime Guardiola, Ángela Zaragozí, Jaime Lloret, Jacinto Zaragozí, Jaume Llinares, Pura García, Toni Lledó, Rafa Llorca, Antonio… Todos ellos me han dado material y si ha habido algún desliz, sus comentarios han sido de apoyo y facilitando las cosas, propios de una sociedad consciente de que entre todos hemos de crear un imaginario colectivo que trasmita valores positivos, pues quien pierde los orígenes… pierde la identidad, decía Raimón ¡Y que razón tenía!