30 ago. 2013

jardí en altea un dia de pluja.
garden in altea a rainy day. detail
Materials: limestone boulders, gravel de Gata, former threshing Valencia, "breaking waves" iron sculpture on pedestal of sandstone, lime stucco wall with golden sand, rose Wansii, golden bamboo Juniperus glaucous, next esterlicies and lavender , with green juniperius.
Design: MT. Santamaria and M. del Rey / Miklos Palfy iron sculpture.

jardí en altea en un dia de pluja. detall
Materials: Còdols de calcària, grava de Gata, antic trill valencià, "breaking waves" escultura en ferro sobre pedestal de arenisca, mur revocat amb calç i sorra de daurada, roser Wansii, bambú daurat i Juniperus glaucs, al costat esterlicies i lavandes , amb juniperius verds.
Diseny de MT. Santamaría y M. del Rey / escultura en ferro de Miklos Palfy.

Jardín en Altea en un día de lluvia. detalle.
Materiales: Cantos rodados de caliza, grava de Gata, antiguo trillo valenciano, "breaking waves" escultura en hierro sobre pedestal de arenisca, muro revocado con cal y arena de dorada, rosal Wansii, bambú dorado y juniperus glaucos., al lado esterlicies y lavandas, con juniperius verdes.
Diseño de MT. Santamaría y M. del Rey / escultura en hierro de Miklos Palfy.

24 ago. 2013

Reflexions entorn de la Revisió del Pla General d'Altea


Altea 1929-Benjamin Palencia
Reflexions entorn de la Revisió del Pla General d'Altea
per M. del Rey, Altea, estiu 2013
La revisió d'un Pla General és un moment important. Els seus plantejaments han de incidir sobre un model socioeconòmic i territorial que s'ha anat construint en el temps i ha donat com a resultat un paisatge físic i social, un model ja existent al qual possiblement s'hagin de fer determinats retocs o canvis de rumb, més quan hem arribat al final d'un model econòmic amb una aguda crisi, per cert molt semblant a la que va arruïnar Altea fa ara 103 anys, quan va caldre canviar de sobte una de les principals bases de la seua riquesa: el cultiu del moscatell i la producció de pansa. I com entonces ha incidit sobre les capes mitjanes i el poble treballador, incapaç de reaccionar davant del crac d'un monocultiu, un monoindustria en el nostre cas, la construcció desaforada i especulativa. Només el turisme i els serveis, han servit com a suport i han aconseguit que la catàstrofe no fos encara més sagnant.

Així doncs, ens trobem davant la possibilitat d'una nova planificació territorial que s'ha d'adequar a nous reptes, amb els límits que gràcies a Déu, pense, marca la llei, com el límit del sòl edificable o la necessitat de marcar allò que és valuós del nostre patrimoni, perquè es tingua en consideració des d'un inici; dues qüestions completament noves que fan que la megalomania i la incultura no campin pels seus respectes i es limiti la pressió dels lobbys locals.

Dos aspectes cal doncs que ressenyar en aquest moment al planificar. El primer seria l'economia de mitjans, ja que són limitades les possibilitats, la qual cosa crea certa vacuna davant el malbaratament de sòl, de mitjans i de territori. I d'altra banda ser conscients que vivim en un territori que no és verge i porta construint 2500 anys, per la qual cosa ja hi ha molt construït en infraestructura que hem de conservar, molt construït en edificació edilícia que cal assumir, molt construït en patrimoni cultural , etc., i que a cada un d'aquests elements cal treure-li el màxim rendiment, social i econòmic.

Per això, en un espai d'intercanvi de punts de vista com aquest en què ens comuniquem, s'han de veure les coses amb mirada àmplia, amb perspectiva de futur, i somiar desperts el que volem per al nostre poble, procurant economitzar esforços i atendre allò que veritablement sigua el suport econòmic a un poble, intentant donar joc per resoldre les grans demandes que se'ns vénen damunt, sent la principal la de consolidar el nostre model econòmic, on el turisme de qualitat ha de ser primordial -d'aquí no entenc aquestes reivindicacions al lletgisme d'algun company- però al costat d'aquesta sòlida base ja existent, amb un paisatge atractiu si no seguim destruint-lo, amb una oferta interessant de serveis i amb una oferta cultural en tots els sentits -musical, artística i patrimonial-, diferenciada, pròpia i atractiva que ens diferencie de la resta, hem de donar al màxim per a complementar i crear fonts alternatives de riquesa que només una indústria i una agricultura reinventades poden oferir-nos, sense oblidar el atiar la imaginació i el caràcter industriós dels nostres ciutadans, perdent tota esperança en que ningú-i menys el pare estat en les seues múltiples facetes- ens ofereixi "un lloc de treball" que no vindrà.

Per a això hem de repassar ¿el què tenim? de valor per des d'aquí donar-nos suport i facilitar amb el Pla el seu desenvolupament. Recursos en molts casos abandonats, oblidats o menystinguts.

Tenim un turisme de qualitat que cal cuidar, un paisatge i unes referències icòniques que cal potenciar, i sense enganyar-se, d'això viu el poble, fins i tot d'això viuen els que sembla que no toquen aquest tema turístic. L'oferta de serveis permet alternatives d'altres tipus de turisme, temàtic, geriàtric, sanitari, etc, que creen molts llocs de treball, en un poble amb infraestructura existent i en ús. Una mar a la qual treure profit màxim amb pesca i amb turisme cultural de molt variades facetes, avui no explotat, limitant completament les possibilitats portuàries ja afectarien al paisatge i al medi ambient, del qual hem d'aprofitar, no destruir-lo. Un territori agrari arruïnat que s'ha de reinventar per mitjà d'una nova cooperativa centrada en els interessos d'Altea o en una altra alternativa que permeta conservar el camp en producció, generar treball en derivats agraris i alhora regenerar el paisatge deteriorat. Un territori de gran valor i interès orogràfic amb ofertes paisatgístiques i culturals capaços de ser explotades, Bèrnia està aquí, les seues pintures rupestres, els seus camins construïts de segles, les restes islàmics d'Alhama, les restes renaixentistes, la botànica, els espais LIC, etc , permeten el convertir-nos en un exponent fàcil d'excursionisme i cita de persones amants de la natura i la cultura. Un patrimoni desvetllat i posat en valor que ens distingeixi i generi el seu propi turisme i els seus visitants temàtics. Revitalitzar el comerç exclusiu, moda, productes locals, art, etc, són alternatives que han anat minvant i que poden ser un lloc de trobada en determinats fòrums. De la mateixa manera el tema de restauració exclusiva, bars i restaurants són legió i de gran qualitat, cal potenciar-los amb cuina contemporània i tradicional-una oferta cada vegada més escassa-. Una cultura musical molt atractiva amb possibles, diverses editorials d'interès, professionals i empreses de moltes branques del coneixement ... Tot això hem de potenciar-lo per anar creant un ambient diferenciat, desitjat i atractiu.

Hem de preguntar-nos ¿de què no podem prescindir? i una vegada localitzat, defensar a mort.

No podem prescindir del paisatge, del propi territori, malgastar, quan és potser la principal font de la nostra riquesa. Per això em sembla tan important la qüestió que Paqui va presentar al debat municipal del fa un mes: no és possible en el territori d'Altea una nova variant que no coincideixi amb el traçat de l'AP7. No són possibles més deterioraments a les costes, a la serra, ni al riu. No podem prescindir de la nostra història i el nostre passat, entenent com a vincle identitari, però transformar-lo en aposta de futur. Cal assumir i tenir imaginació per resoldre els desastres dels terrenys agraris amb fracassades expectatives urbanes. Cal tenir imaginació per paralitzar la construcció clandestina i no crear més problemes mediambientals, paisatgístics i agraris, procurant algun tipus de reparcel · lació per àrees que agrupi casetes i allibere sòl.

Finalment ¿què ens falta? Tantes coses ...! Però cal concretar i el Pla d'afavorir aquestes accions.

Primer de tot buscar la diversificació de fonts de treball, amb noves alternatives per a la indústria de la construcció, reinventant aquest bon ofici, aprenent a restaurar correctament, a reconstruir, en comptes de tirar i enderrocar l'existent, actuant d'una vegada per totes com passa en qualsevol dels països del nostre entorn cultural; procurant una construcció de qualitat que perga aquesta vessant especulativa tan pròpia. Crear altres indústries de prefabricació, mobiliari, vaixells, utillatge, etc. i una agricultura activa recolzada per l'elaboració d'oli, vi, sucs, conserves, que tot això és possible. Crear una marca local o comarcal en altres casos. Indústries possibles amb les matèries primeres locals i el material humà existent, amb els oficis i els tècnics de què disposem.

Qualsevol acció en el Pla ha de potenciar aquesta imatge d'Altea i generar possibilitats de crear riquesa, resolent els aspectes d'infraestructures amb la mínima despesa de territori, augmentant en el mínim possible els polígons de sòl urbà, al no haver-hi una expectativa de creixement excessiva en el moment actual. Buscant el lloc més ben comunicat i més atractiu per a la implantació d'indústries, primant les que creïn ocupació i diversifiquin l'oferta industrial. Donant suport amb mesures actives la conservació d'un patrimoni que ha de ser una de les fonts de la nostra futura riquesa.

Reflexiones entorno a la Revisión del Plan General de Altea
por Miguel del Rey, Altea, verano 2013
 
La revisión de un Plan General es un momento importante. Sus planteamientos deben apoyar un modelo socio-económico y territorial que se ha creado a lo largo del tiempo y ha dado como resultado un paisaje físico y social, un modelo ya existente al que posiblemente deban hacerse determinados retoques o cambios de rumbo, máxime cuando hemos llegado al final de un modelo económico con una aguda crisis, por cierto muy parecida a la que arruinó Altea hace ahora 103 años, cuando hubo que cambiar de repente una de las principales bases de su riqueza: el cultivo del moscatel y la producción de uva pasa. Y como entonces ha incidido sobre las capas medias y el pueblo trabajador, incapaz de reaccionar frente al crac de un monocultivo, una monoindustria en nuestro caso, la construcción desaforada y especulativa. Solo el turismo y los servicios, han servido como sostén y han conseguido que la catástrofe no fuera aún más sangrante.

Así pues, nos encontramos frente a la posibilidad de una nueva planificación territorial que debe adecuarse a nuevos retos, con los límites que gracias a Dios, pienso, marca la ley, como el límite del suelo edificable o la necesidad de marcar aquello que es valioso de nuestro patrimonio, para que se tenga en consideración desde un inicio; dos cuestiones completamente nuevas que hacen que la megalomanía y la incultura no campen por sus respetos y se limite la presión de los lobbys locales.

Dos aspectos hay pues que reseñar en este momento al planificar. El primero sería la economía de medios, ya que son limitadas las posibilidades, lo cual crea cierta vacuna ante el despilfarro de suelo, de medios y de territorio. Y por otro lado ser conscientes que vivimos en un territorio que no es virgen y lleva construyéndose 2500 años, por lo cual ya hay mucho construido en infraestructura que hemos de conservar, mucho construido en edificación edilicia que hay que asumir, mucho construido en patrimonio cultural, etc., y que a cada uno de estos elementos hay que sacarle el máximo rendimiento, social y económico.

Por ello en un espacio de intercambio de puntos de vista como este en el que nos comunicamos, deben verse las cosas con mirada amplia, con perspectiva de futuro, y soñar despiertos lo que deseamos para nuestro pueblo, procurando economizar esfuerzos y atender a aquello que verdaderamente sea el sustento económico a un pueblo, intentando dar juego para resolver las grandes demandas que se nos vienen encima, siendo la principal la de consolidad nuestro modelo económico, donde el turismo de calidad debe ser primordial -de ahí no entiendo esas reivindicaciones al feísmo de algún compañero- pero junto a esta sólida base ya existente, con un paisaje atractivo si no seguimos destruyéndolo, con una oferta interesante de servicios y con una oferta cultural en todos los sentidos -musical, artística y patrimonial-, diferenciada, propia y atractiva que nos diferencie del resto, hemos de dar el do de pecho en complementar y crear fuentes alternativas de riqueza que solo una industria y una agricultura reinventadas pueden ofrecernos, sin olvidar el azuzar la imaginación y el carácter industrioso de nuestros ciudadanos, perdiendo toda esperanza en que nadie -y menos el papa estado en sus múltiples facetas- nos ofrezca "un puesto de trabajo" que no vendrá.

Para ello hemos de repasar el ¿qué tenemos? de valor para desde ahí apoyarnos y facilitar con el Plan su desarrollo. Recursos en muchos casos abandonados, olvidados o menospreciados.

Tenemos un turismo de calidad que hay que cuidar, un paisaje y unas referencias icónicas que hay que potenciar, y sin engañarse, de eso vive el pueblo, incluso de eso viven los que parece que no tocan este tema turístico. La oferta de servicios permite alternativas de otros tipos de turismo, temático, geriátrico, sanitario, etc, que crean muchos puestos de trabajo, en un lugar con infraestructura existente y en uso. Un mar al que sacar provecho máximo con pesca y con turismo cultural de muy variadas facetas, hoy no explotado, limitando completamente las posibilidades portuarias pues afectarían al paisaje y al medio ambiente, del cual hemos de aprovecharnos, no destruirlo. Un territorio agrario arruinado que debe reinventarse por medio de una nueva cooperativa centrada en los intereses de Altea o en otra alternativa que permita conservar el campo en producción, generar trabajo en derivados agrarios y a la vez regenerar el paisaje deteriorado. Un territorio de gran valor e interés orográfico con ofertas paisajísticas y culturales capaces de ser explotadas, Bèrnia está ahí, sus pinturas rupestres, sus caminos construidos de siglos, los restos islámicos de Alhama, los restos renacentistas, la botánica, los espacios LICS, etc, permiten el convertirnos en un exponente fácil de excursionismo y cita de personas amantes de la naturaleza y la cultura. Un patrimonio desvelado y puesto en valor que nos distinga y genere su propio turismo y sus visitantes temáticos. Revitalizar el comercio exclusivo, moda, productos locales, arte, etc, son alternativas que han ido menguando y que pueden ser un lugar de encuentro en determinados foros. De la misma manera el tema de restauración exclusiva, bares y restaurantes son legión y de gran calidad, hay que potenciarlos con cocina contemporánea y tradicional -una oferta cada vez más escasa-. Una cultura musical muy acrecentada, varias editoriales de interés, profesionales y empresas de muchas ramas del conocimiento… Todo ello hemos de potenciarlo para ir creando un caldo de cultivo diferenciado, deseado y atractivo.

Hemos de preguntarnos ¿de qué no podemos prescindir? y una vez localizado, defenderlo a muerte.

No podemos prescindir del paisaje, del propio territorio, malgastarlo, cuando es quizás la principal fuente de nuestra riqueza. Por ello me parece tan importante la cuestión que Paqui presentó en el debate municipal del hace un mes: No es posible en el territorio de Altea una nueva variante que no coincida con el trazado de la AP7. No son posibles más deterioros en las costas, en la sierra ni en el río. No podemos prescindir de nuestra historia y nuestro pasado, entendiéndolo como vínculo identitario, pero transformarlo en apuesta de futuro. Hay que asumir y tener imaginación para resolver los desastres de los terrenos agrarios con fracasadas expectativas urbanas. Hay que tener imaginación para paralizar la construcción clandestina y no crear más problemas medioambientales, paisajísticos y agrarios, procurando algún tipo de reparcelación por áreas que agrupe casetas y libere suelo.

Por último ¿que nos falta? ¡Tantas cosas…! Pero hay que concretar y el Plan de favorecer estas acciones.

Ante todo buscar la diversificación de fuentes de trabajo, con nuevas alternativas para la industria de la construcción, reinventando este buen oficio, aprendiendo a restaurar correctamente, a reconstruir, en vez de tirar y derribar lo existente, actuando de una vez por todas como ocurre en cualquiera de los países de nuestro entorno cultural; procurando una construcción de calidad que pierda esa vertiente especulativa tan propia. Crear otras industrias de prefabricación, mobiliario, barcos, utillaje, etc.  y una agricultura activa apoyada por la elaboración de aceite, vino, zumos, conservas, que todo ello es posible. Crear una marca local o comarcal en otros casos.  Industrias posibles con las materias primas locales y el material humano existente, con los oficios y los técnicos de que disponemos.

Cualquier acción en el Plan debe potenciar esta imagen de Altea y generar posibilidades de crear riqueza, resolviendo los aspectos de infraestructuras con el mínimo gasto de territorio, aumentando en el mínimo posible los polígonos de suelo urbano, al no haber una expectativa de crecimiento excesiva en el momento actual. Buscando el lugar mejor comunicado y más atractivo para la implantación de industrias, primando las que creen empleo y diversifiquen la oferta industrial. Apoyando con medidas activas la conservación de un patrimonio que debe ser una de las fuentes de nuestra futura riqueza.

23 ago. 2013

El lavadero de Altea, por Nathan Romero


En un pueblo asomado al mar, el arquitecto a los ocho años atravesaba el lavadero para ir a la escuela.
El edificio estaba situado en una pendiente orientada al sur. Había bancales de limoneros y naranjos en la terraza superior y grandes almendros en la inferior. Las ramas de los almendros se colaban a través de  los arcos. Arcos y ramas arrojaban su sombra al interior y el agua corriente reflejaba la luz y el verdor, llenando el techo de color y vibración. El edificio era de piedra enfoscada y encalada. Las piletas de cemento, brillantes por el desgaste del jabón y la ropa, parecían de piedra bruñida.
El sistema de acequias no había cambiado desde los árabes. A la vera de los caminos, el agua corría alegre por toda la huerta. Pero entrando en el lavadero, el cauce aumentaba y el agua se remansaba. Cambiaban la atmósfera y el ánimo. Entrando desde el sol, tenías que adaptar los ojos; el olor del jazmín y del azahar había quedado retenido en el interior, el sonido se transformaba, creando algo de eco. De manera que bajabas la voz. Imaginad también las noches de luna en verano. Habría parejas sentadas en el poyete bajo los arcos.
Por supuesto había sido un lugar de encuentro y bullicio social en los días de antes de la lavadora: en algún momento habría habido allí más de cincuenta personas hablando, susurrando, cantando. Mujeres sobre todo, y niños. Algunos edificios muestran su capacidad de añadir verdad y dignidad a la actividad humana. Parece que la arquitectura es capaz entonces de conquistar el fondo de la vida. Como en la iglesia o el mercado. Así, cierto  carácter de ágora había sobrevivido a la desaparición de su función original…
No era un lugar que uno iba a ver. Era un sitio de paso cuya influencia se iba imponiendo. En una iglesia esperamos recogimiento e incluso sobrecogimiento. En un lavadero lo  descubrimos como una revelación y veinte años después nos preguntamos cómo era posible. Es una lección lenta.
El encuadre del paisaje, la alineación de elementos distintos haciendo como acordes, el ritmo más lento y elástico de los arcos junto a la repetición hipnótica como de redoble de las pilas de lavar. La cadencia moderna de los contrafuertes. Las proporciones eran generosas, el muro de contención al norte tendría cinco metros de alto. Era un lugar de paso, pero había también la posibilidad de remolonear con amigos, sentados unos en las piletas y otros bajo los arcos.
Durante muchos años pensé que quizás idealizaba  un edificio  ligado a la infancia y primera adolescencia en un pueblo mediterráneo. Pero la foto enviada ahora por un familiar confirma el recuerdo. La cantidad justa de arquitectura. La foto resucita el sitio, sobre todo por todo lo que  no cuenta, lo que la sobreexposición de lo blanco y la sombra ocultan.
(Hoy el lavadero no existe .También ha desaparecido todo el sistema de acequias desde que alguien decidiera que no era lo bastante sostenible. Y con el agua, las ranas, los peces, la hierba y todo el frescor de las huertas. En su lugar unas gomas negras agujereadas van dejando cicateramente salir las gotas de agua. Pero esta es otra historia.)
Algo sin embargo había olvidado. Al fondo de la imagen, antes de salir del lavadero, la construcción entera se quiebra para adaptarse al terreno. El último arco pierde la alineación para seguir al camino. Naturalidad y buen tono de una arquitectura no encorsetada por la idea o el concepto. A menudo se habla de la humildad de lo vernáculo. Creo que no había nada humilde en el lavadero. Pero sí tenía la dignidad que otorga la falta de pretensiones y el respeto y comprensión del lugar..
 Se estaba, en fin, muy bien allí.

Nathan Romero, arquitecto
 Copenhague.

22 ago. 2013

La Bèrnia, per Toni Mestre. Publicat a Mètode nº 41

En record a un periodista i poeta, amant del nostre poble.
La Bèrnia, la majestuosa serra que tanca pel nord la Marina Baixa, és el teló de fons de la meua infantesa, de les vacances de Pasqua i d’estiu que passàvem a cals avis, a la partida alteana de Cap Negret. D’ella ens venia, de la font del Garroferet, l’aigua de cisterna que bevíem. I dels seus boscos baixava, en carros carregats a caramull, la llenya per a les cuines, forns i llars de la zona. Les nits clares d’estiu, des de casa, s’endevinava, més negra que el cel, l’alta silueta de la serra animada per alguns punts de llum. Són els focs dels pastors, ens deien els majors.
L’estiu que vaig fer quinze anys, el meu pare va proposar-nos, al meu germà i a mi, de pujar al Forat de Bèrnia, un túnel natural que en travessa la cresta. Ens acompanyà Pepet Rostoll, un veïnet de dotze anys que ja hi havia pujat a fer llenya per al forn de la teuleria de son pare. A sol ixent passàrem per Altea la Vella i enfilàrem els primers tossals de la falda. La senda, pedregosa però ben conservada, devia de ser antiquíssima. A mitjan matí ens aturàrem a fer un mos. Seguírem amunt i a poc trobàrem una família que habitava durant el bon temps una de les poques casetes disperses que hi havia. Un got d’aigua, una fotografia i seguírem penyes amunt.
El paisatge es feia feréstec, el camí més empinat. Pedrisses. Suàvem. De sobte ens va acollir el vell Pinar de Calces, que des de la costa és una llarga taca verda sobre el gris de la pedra. El travessàrem acompanyats pel cant forestal dels pins. Ja érem prop del cim. Una fonteta, amb un abeurador per als ramats, ens forní d’aigua. Un últim esforç i al davant nostre vàrem veure la boca triangular d’una cova. Era l’entrada del Forat, un estret passadís de roca viva que en alguns trams feia poc més de mig metre d’ample. Per això se’l coneix també com “el comptador de cabres”. La panoràmica era sublim. A l’esquerra la mar, la badia d’Altea entre Toix i l’Albir, i a la dreta el circ de les serres d’Oltà, el Ponotx, el Puig Campana, el cim d’Aitana i la Serra Gelada. Travessàrem el túnel, amb un fort vent que ens eixia a l’encontre, i a l’altre costat albiràrem l’ombria de la serra, Benissa i gran part de la Marina Alta.
Hora de dinar. Retornàrem a la fonteta de l’abeurador i de sobte sentírem uns forts lladrucs i el dring de moltes esquelletes. A poc se’ns presentaren tres gossarros salvatges i al seu darrere un ramat de cabres blanques de grans banyes, les mateixes dels quadres que representen l’expulsió dels moriscos del 1609. El xiulit del pastor, un xicot jovenàs que aparegué de seguida, va calmar l’excitació dels gossos i ens va retornar la calma. Aquell callosí només baixava al poble cada quinze dies. Pasturava un ramat de cent animals que de nit dormien en alguna cleda a la porta de la qual encenia una foguera. A mil metres fa frescor.
Es va acomiadar i el silenci tornà a ensenyorir-se dels cims. Nosaltres, després d’un breu descans, començàrem la baixada. Si pujar ens havia costat vora quatre hores, no convenia retardar el descens. La part més abrupta del camí calia fer-la amb bona llum. De fet a posta de sol ja érem a casa, cansats i satisfets. L’excursió ens havia posat en contacte amb un món natural i intacte. Ben diferent del d’ara, més de quaranta-cinc anys després, quan els cotxes poden arribar ben amunt i la Bèrnia és víctima de parcel·lacions i urbanitzacions que estan posant en greu perill el seu ecosistema. La seua bellesa. La seua existència!

Toni Mestre.
Poeta i periodista.
Mètode 41, Primavera (maig) 2004.

 

20 ago. 2013

Mas de Calces a Altea - La Marina


La masia de Sant Joan Baptista o Mas de Calces entre la Pila i la Foia d'Altea la Vella, té dos aspectes a ressenyar: el primer relatiu al seu valor arquitectònic dins del patrimoni rural valencià, ja que és un dels millors exemples de casa amb riurau incorporat, o casa porticada, aquesta variant dialectal pròpia de la Marina; en segon lloc, perquè és una referència concreta d'aquestes masies de la burgesia agrària de finals del Vuit-cents i del Nou-cents valencià que ens ajuden a comprendre la història econòmica comarcal.
La masia està formada per un conjunt de terres i edificis que configuraven la que va ser una factoria agrària vuitcentista, centre de recepció de productes agraris de gran part de l'antiga Heretat de Benimussa, propietat dels Calzas del Castillo que valencianitzat el cognom, de "els Calces", d'on li ve el nom a la casa.
Els edificis de la masia es situaven al vessant est del Tossal de Calces, amb accés des de l'antic camí Fondo a través d'un camí privat que puja fins a la casa i que en la primera part, en ascens, estava ple d'oliveres, i en el seu tram horitzontal està acompanyat de xiprers al costat de la muntanya i d'oms i eucaliptus a la part baixa, entre els quals es pot veure al lluny el pati principal de la casa. Al llarg del vessant del turó se situaven terrasses per assecador de panses, amb riurau exempt de quatre obertures, més un gran pati que alhora era el sequer del riurau situat sota la primera de les crugies de la casa pairal.
L'edifici principal del mas actual és el producte d'una remodelació integral de la casa realitzada possiblement en el primer terç del segle XIX sobre un edifici més antic, de dues crugies i de cobertes a una aigua abocant cap enrere, amb un espai filtrant previ a la porta d'accés, la mateixa que l'actual, lateralitzada en planta a la manera antiga. La remodelació vuitcentista segueix mantenint la configuració de casa compacta, però li afegeix una crugia davant de la façana original composta per un gran riurau inserit en l'arquitectura de la casa i que ocupa tot el front, un riurau de cinc ulls que disposa d'una gran pati quadrangular de belles proporcions. La casa es cobreix a dues aigües amb ràfec horitzontal a la façana principal i consta de tres plantes
 
Miguel del Rey, Arquitecte. Estiu de 2013

La masía de San Juan Bautista o Mas de Calces entre La Pila y  la "Foia de Altea la Vella", tiene dos aspectos a reseñar: el primero relativo a su valor arquitectónico dentro del patrimonio rural valenciano, ya que es uno de los mejores ejemplos de casa con riurau incorporado, o sea, las llamadas casa porticadas, esta variante dialectal propia de la Marina; en segundo lugar, porque es una referencia concreta de estas masías de la burguesía agraria de finales del Ochocientos y del Novecientos valenciano que nos ayudan a comprender la historia económica comarcal.
La masía está formada por un conjunto de tierras y edificios que configuraban la que fue una factoría agraria decimonónica, centro de recepción de productos agrarios de gran parte de la antigua Heretat de Benimussa, propiedad de los Calzas del Castillo, que valencianizado el apellido, de "els Calces", de donde le viene el nombre a la casa.
Los edificios de la masía se situaban en la vertiente este del Tossal de Calces, con acceso desde el antiguo camí Fondo a través de un camino privado que sube hasta la casa y que en su primera parte, en ascenso, estaba jalonado de olivos, y en su tramo horizontal está acompañado de cipreses en el lado de la montaña y de olmos y eucaliptus en la parte baja, entre los que se puede ver a lo lejos el patio principal de la casa. A lo largo de la ladera de la colina se ubicaban terrazas para secadero de pasas, con riurau exento de cuatro vanos, más un gran patio que a la vez era el sequer del riurau situado bajo la primera de las crujías de la casa solariega.
El edificio principal de la masía actual es el producto de una remodelación integral de la casa realizada posiblemente en el primer tercio del siglo XIX sobre un edificio más antiguo, de dos crujías y de cubiertas a un agua vertiendo hacia atrás, con un espacio filtrante previo a la puerta de acceso, la misma que la actual, lateralizada en planta a la manera antigua. La remodelación Ochocentista sigue manteniendo la configuración de casa compacta, pero le añade una crujía frente a la fachada original compuesta por un gran riurau inserto en la arquitectura de la casa y que ocupa todo el frente; un riurau de cinco ojos que dispone de una gran patio cuadrangular de bellas proporciones. La casa se cubre a dos aguas con alero horizontal en la fachada principal y consta de tres plantas
 Miguel del Rey, Arquitecto, 2013

3 ago. 2013

El Portal Nou, per Miguel del Rey
LA RESTAURACIÓ DEL PORTAL NOU D'ALTEA. Miguel del Rey Aynat

Al llarg dels mesos de juliol i agost de 2013 es van realitzar per part de l'Ajuntament d'Altea les obres de recuperació i restauració realitzades per l'Empresa de José Ripoll baix la direcció de l'arquitecte Miguel del Rey Aynat, amb la supervisió arqueològica de D. Jaume Martínez.

Les obres es van centrar en la recuperació de les restes originals de la porta oberta a 1743 sobre la muralla de Llevant per facilitar la connexió de la Vila amb el populós raval de Sant Pere o de Peixcadors. Es va observar l'existència de carreus sota la porta que ha estat configurant el portal des de mitjans del segle XIX, possiblement des de la desaparició de la muralla i la desaparició de la major part del cadirat que construïa la porta, restes de la qual es poden veure en alguns edificis propers al lloc o als murs dels aterrassaments de la glorieta propera. De la mateixa manera es va observar en la part esquerra de la porta l'empremta dels carreus i de les dovelles desapareguts, definint un fragment de l'extradós de l'arc original de la porta del segle XVIII, la qual cosa ens va donar un suport excepcional per poder conèixer les dimensions i la forma d'aquestes peces que construïen una porta neoclàssica.

Amb aquestes dades es va abordar la restauració del Portal, l'eliminació de la  configuració que ocultava les restes originals i es va eliminar algun element que envaïa l'escena de la porta, el qual encara no permet la completa percepció de l'arc, es tracta de la balconada superior, obert a mitjan segle XIX com a finestra enrasada a façana i que després d'una desafortunada intervenció sobre aquest edifici va construir un voladís que no permetia restauració alguna.

Les fàbriques originals van patir  molt en aquests cent cinquanta anys, a més de l'espoli del cadirat, es van enfrontar a la construcció d'un nou arc que resolgués la capacitat portant de l'arc desaparegut, per la qual cosa es va construir un arc de profunditat capaç de suportar el ample del mur de la muralla en pedra calcària de Les Quintanes conformat per diverses rosques d'estretes dovelles,  biax el qual van quedar ocults els carreus originals que conformaven els murs inters originals del Portal i que ara hem recuperat. L'estructura de formigó de la casa que sobre ell hi es va construir de nou sense atendre a les restes de carreus existents.

Sobre la intervenció cal assenyalar que es va reconstruir de l'arc posterior que obri al Carrer Fondo, per a això s'han realitzar unes cates on en què es van trobar els carreus que marcaven l'ample del pas de l'antic arc; carreus de pedra sorrenca uns i de calcària altres, havent-se deixat al seu lloc aquests carreus per marcar la dimensió original de l'obertura. Donada la mala factura de l'arc i la seua inestabilitat estructural, i no és un element protegit en si, es va determinar la demolició, havent-se construït una rèplica exacta del mateix de manera que es va garantir l'estabilitat de l'obra, en ser un pas molt transitat, mantenint la forma i la memòria històrica en aquest espai.

A l'entorn de l'arc del Portal Nou es va eliminar la volada en formigó del balcó superior que a més d'afectar a la percepció del Portal, impossibilitava la construcció de l'arc amb les dimensions de les dovelles originals, ni de cap mesura. Després d'aquesta operació es van picar i sanejar els murs immediats a l'arc, deixant vistes les petjades dels carreus originals, així com la presència dels nous pilars de formigó de la nova estructura de la casa superior.

La reintegració volumètrica parcial de l'arc del segle divuit s'ha disposat amb la construcció de tres dovelles de marès similar a les originals, d'iguals dimensions, que marquen l'arrencada de l'arc i acaben sobre el trasdós de l'arc original. A partir d'elles l'arc es construeix amb l'amplada adequada però amb unes noves dovelles que permeten passar  baix la finestra existent. Aquestes pedres són diferents, són calcària de color gris bru provinent d'una antiga pedrera de la serra de Bèrnia.

Els murs sobre els quals s‘alça l'arc mantenen el tarús original, igual que el mateix arc,  el de la muralla renaixentista. Aquests s'han construït amb maçoneria calcària a partir de les pedres sobrants de l'antic arc; lluin-se amb un morter bastard de calç, limitant la intervenció per un enfonsat de 15 mm que emmarca l'àmbit d'intervenció. A l'interior de l'arc s'ha disposat a la part superior una volta reglada que configura la part superior del portal.

S'ha practicat una neteja de paraments de pedra; neteja manual amb raspall i esponja, sanejat de carreus, picat de morters i la seua substitució per morters bastards de calç i ciment amb sorres de riu que li donen color. Tot això mitjançant raspall suau o, si s'escau la projecció en sec, amb equip de raig de silicat d'alumini granulat (sense sílice lliure ia baixa pressió (0.2 - 1.5 bar) i amb un angle de 45º o inferior, per a posterior reintegració volumètrica amb morters petris específics de restauració tipus PARROT o similar, d'alta resistència i similar acabat a la pedra existent en l'actualitat, per a més tard sanejar i rejuntar les seues juntes amb morter de calç lleugerament acolorit amb pigments o terres naturals, i tonificant les pedres que es han reposat en els espais que falten.


LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL NOU DE ALTEA. Miguel del Rey Aynat

A lo largo de los meses de Julio y Agosto de 2013 se realizaron por parte del Ayuntamiento de Altea las obras de recuperación y restauración realizadas por la Empresa de D. José Ripoll bajo la dirección del Arquitecto Miguel del Rey Aynat, con la supervisión arqueológica de D. Jaume Martínez.

Las obras se centraron en la recuperación de los restos originales de la puerta abierta en 1743 sobre la muralla de Levante para facilitar la conexión de la Vila con el populoso arrabal de Sant Pere o de Peixcadors. Se observo la existencia de sillería bajo la puerta que ha estado configurando el portal desde mediados del siglo XIX, posiblemente desde la desaparición de la muralla y la desaparición de la mayor parte de la sillería que construía la puerta, restos de la cual se pueden ver en algunos edificios cercanos al lugar o en los muros de los aterrazamientos de la glorieta próxima. De la misma manera se observó en la parte izquierda de la puerta la huella de los sillares y de las dovelas desaparecidos, definiendo un fragmento del trasdós del arco original de la puerta del siglo XVIII, lo cual nos dio un apoyo excepcional para poder conocer las dimensiones y la forma de estas piezas que construían una puerta neoclásica.

Con estos datos se abordó la restauración del Portal, la eliminación de la forma que ocultaba los restos originales y se atendió a eliminar algún elemento que invadía la escena de la puerta, el cual aún no permite la completa percepción del arco, se trata del balcón superior, abierto a mediados del siglo XIX como ventana enrasada a fachada y que tras una desafortunada intervención sobre este edificio construyó un voladizo que no permitía restauración alguna.

Las fábricas originales sufrieron lo indecible en estos ciento cincuenta años, además del expolio de la sillería, se enfrentaron a la construcción de un nuevo arco que resolviera la capacidad portante del arco desaparecido, para lo cual se construyó un arco de profundidad capaz de soportar el ancho del muro de la muralla en piedra caliza de Les Quintanes conformado por varias roscas de estrechas dovelas, bajo el cual quedaron ocultos los sillares originales que conformaban el quicio original del Portal y que ahora hemos recuperado. La estructura de hormigón de la casa que sobre él existe se construyó de nuevo sin atender a los restos de sillería existentes.

Sobre la intervención hay que señalar que se reconstruyó de nuevo el arco posterior que abre a la Calle Fonda, para ello se han realizaron unas catas donde en las que se encontraron los sillares que marcaban el ancho del paso del antiguo arco; sillares de piedra arenisca unos y de caliza otros, habiéndose dejado en su lugar dichos sillares para marcar la dimensión original de dicha apertura. Dada la mala factura del arco y su inestabilidad estructural, no siendo un elemento protegido en sí, se determinó su demolición, habiéndose construido una réplica exacta del mismo de manera que se garantizara la estabilidad de la obra en el espacio público, al ser un paso muy transitado, manteniendo la forma y la memoria histórica en este espacio.

En el entorno del arco del Portal Nou se eliminó el saledizo en hormigón del balcón superior que además de afectar grandemente a la percepción del Portal, imposibilitaba la construcción de arco alguno sin distorsionar las medidas originales del vano del arco, pues la casa ha rebajó en su momento la cota original de forjados, imposibilitando ahora poder reconstruir el arco con las dimensiones de las dovelas originales. Tras esta operación se picaron y sanearon los muros inmediatos al arco, dejando vistas las huellas de los sillares originales, así como la presencia de los nuevos pilares de hormigón de la nueva estructura de la casa superior.

La reintegración volumétrica parcial del arco dieciochesco se ha dispuesto con la construcción de tres dovelas de piedra arenisca similar a las originales, de iguales dimensiones, que marcan el arranque del arco y acaban sobre el trasdós del arco original. A partir de ellas el arco se construye con la anchura adecuada pero con unas nuevas dovelas que permiten pasar bajo el vano de la ventana existente. Estas piedras son distintas, son caliza de color gris pardo proveniente de una antigua cantera de la sierra de Bèrnia.

Los muros sobre los que se levanta el arco mantienen el plano inclinado original, igual que el propio arco, que conserva el talud de la muralla renacentista. Estos se han construido con mampostería caliza a partir de las piedras sobrantes del antiguo arco; revocándose con un mortero bastardo de cal, limitando la intervención por un rehundido de 15 mm que enmarca el ámbito de intervención. En el interior del arco se ha dispuesto en la parte superior una bóveda reglada que configura la parte superior del portal.

Se ha practicado una limpieza de paramentos de piedra; limpieza manual con cepillo y esponja, saneado de sillares, picado de morteros y su sustitución por morteros bastardos de cal y cemento con  arenas de río que le den color. Todo ello mediante cepillo suave o en su caso la proyección en seco, con equipo de chorreado de silicato de  aluminio granulado (sin sílice libre y a baja presión (0.2 - 1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, para posterior reintegración volumétrica con morteros pétreos específicos de restauración tipo PARROT o similar, de alta resistencia y similar acabado a la piedra existente en la actualidad, para más tarde sanear y rejuntar sus juntas con mortero de cal ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, y tonificando las piedras que se han repuesto en los espacios faltantes