28 jun. 2013

oratorio de l´hort de la campaneta

Interior de la cúpula de l'oratori de la casa de l'Hort de la Campaneta a Altea. Una arquitectura eclèctica vinculada al pintoresquisme i possiblement de la mateixa data que la construcció de l'església del Consol, amb qui comparteix oficis i acabats. Fins i tot van poder compartir arquitecte, ja que es desconeix l'autoria dels dos projectes, només coneixem al Mestre d'Obra de l'Església:Adrià Vela Gadea, El mateix que va acabar l'Església de Benissa i possiblement la de Relleu i qui va tenir un paper principal, fins i tot va poder fer les vegades d'arquitecte en el cas de l'església d'Altea a partir del planol de Jaume Cardona de 1876.
--------
Interior de la cúpula del oratorio de la casa del Hort de la Campaneta en Altea. Una arquitectura ecléctica vinculada al pintoresquismo y posiblemente de la misma fecha que la construcción de la iglesia del Consuelo, con quien comparte oficios y acabados. Incluso pudieron compartir arquitecto, ya que se desconoce la autoria de ambos proyectos, solo conocemos al Maestro de Obra de la Iglesia: don Adriá Vela Gadea, El mismo que acabó la Iglesia de Benisa y posiblemente la de Relleu y quien tuvo un papel principal, incluso pudo hacer las veces de arquitecto en el caso de la iglesia de Altea a partir del plano de don Jaime Cardona de 1876

26 jun. 2013

portal nou de la muralla - altea

Portal Nou, porta de la muralla alteana datada en la primera meitat del Segle XVIII i oberta per facilitar l'accés a la Fortificació des del populós Raval del Mar, una zona densament poblada de pescadors i mariners que a través d'empinades costes accedien a la Vila. La porta ha tingut una poc honrosa vellesa, potser espoliada seu cadirat en el moment d'enderrocar els baluards a la fi del segle XIX, reconstruïda amb un arc de poca qualitat en el seu traçat, alçat de manera basta sobre les restes del cadirat de pedra arenisca que allí es troben. No hi ha notícia gràfica sobre la seua forma; quedant en canvi fragments de les traces i el cadirat original.
La intervenció en la qual estem inmersos a instancies de l´Ajuntamnent , pretén posar en valor les restes arqueològiques existents, reconstruir un fragment de la porta original a partir dels carreus que perduren de la traça original -hi han uns pocs- deixant la resta de l'arc construït amb les pedres negres de Les Quintanes del tipus de les hui existents, però disposat de manera que es dignifiqui aquest accés, sigua comprensible la porta històrica i permeta la necessària llegibilitat de la muralla com a element de valor singular en el Casc Històric d'Altea.

Portal Nou, puerta de la muralla alteana datada en la primera mitad del Siglo XVIII y abierta para facilitar el acceso a la Fortificación desde el populoso Arrabal del Mar, una zona densamente poblada de pescadores y marineros que a través de empinadas cuestas accedían a la Vila. La puerta ha tenido una poco honrosa vejez, quizás expoliada su sillería en el momento de derribar los Baluartes a finales del siglo XIX, reconstruida con un arco de poca calidad en su trazado, levantado de manera burda sobre los restos de la sillería de piedra arenisca que allí se encuentran. No se tiene una noticia gráfica sobre su forma; quedando en cambio fragmentos de las trazas y la sillería original.
La intervención en la que estamos inmersos a instancias del Ayuntamiento de Altea pretende poner en valor los restos arqueológicos existentes, reconstruir un fragmento de la puerta original a partir de los restos de sillares que perduran de la traza original, dejando el parte del arco  construido con piedras del tipo de hoy existentes, pero dispuesto de manera que se dignifique este acceso, sea comprensible la puerta histórica y permita la necesaria legibilidad de la muralla como elemento de valor singular en el Casco Histórico de Altea.

la imatge del llenç de llevant-altea


imatge digital del llenç de llevant del baluard renaixentista del segle XVII. Imatge de M. del Rey, tots els dret reservats


L'Imaginari d´Altea es congratula què el divendres 7 de juny el Consell de la Generalitat Valenciana va declarar Bé d'Interès Cultural el Baluard i Recinte Renaixentista de la Vila d'Altea, a partir l'acció proposada per associacions, persones i grups polítics que han recolçat la sol · licitud i la documentació presentada per M. del Rey al juliol de 2011. Amb això s'obri una alternativa que permet l'existència d'un futur a aquesta Fortalesa amb un passat tan atractiu com desconegut, amb noves possibilitats des del punt de vista cultural, turístic i inclús econòmic.
Gràcies al poble d'Altea i al seu Ajuntament, al suport de l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, del Departament d'Història Moderna de la Universitat d'Alacant. A les diverses associacions alteanes, l'Associació de Veïns de l'Olla i Cap Negret d'Altea i La Societat Filharmònica Alteanense, més altres associacions comarcals com l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa i l'Associació Riuraus Vius, que ens van recolzar i donar ànims per tirar endavant aquesta proposta.
La petició per la declaración de BIC va estar basada, en què cal assenyalar la importància de la Fortalesa d'Altea i el seu nucli fundacional de 1617 com una de les intervencions més interessants d'època renaixentista a la Comunitat Valenciana. Tenint en consideració que se'n conserven les traces de la Fortalesa i la Muralla d'Altea, existint dos llenços de muralla quasi complets amb restes del seu adarve, a més de dues portes d'accés al recinte emmurallat, així com el parcel.lari fundacional de la indicada Fortalesa, juntament a gran part de la documentació d'època fundacional que permet fins i tot atribuir autoria de les traces o els esbossos primers d'aquesta fortificació.

l´Imaginari d´Altea se congratula de qué el viernes 7 de junio el Consell de la Generalitat Valencia declarara Bien de Interés Cultural el Baluarte y Recinto Renacentista de la Villa de Altea, a partir la acción propuesta por asociaciones, personas y grupos políticos que apoyaron la solicitud y la documentación presentada por M. del Rey en Julio de 2011. Con ello se abre una alternativa que permite la existencia de un futuro a esta fortaleza con un pasado tan atractivo como desconocido, con nuevas posibilidades desde el punto de vista cultural, turístico y económico.
Gracias pues al pueblo de Altea y a su Ayuntamiento, al soporte del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de València, del Departamento de Historia Moderna de la Universitat d´Alacant. A las diversas Asociaciones alteanas, l´Associació de Veïns de l´Olla i Cap Negret d´Altea y La Societat Filharmònica Alteanense, más otras asociaciones comarcales como L´Associació d´Estudis de la Marina Baixa i l´Associació Riuraus Vius, que nos apoyaron y dieron ánimos para llevar adelante esta propuesta.
La petición estuvo basada en señalar la importancia de la Fortaleza de Altea y su núcleo fundacional de 1617 como una de las intervenciones más interesantes de época renacentista en la Comunidad Valenciana. Teniendo en consideración que se conservan las trazas de la Fortaleza y la Muralla de Altea, existiendo dos lienzos de muralla casi completos con restos de su adarve, además de dos puertas de acceso al recinto amurallado, así como otros elementos